Späť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

www.leons.sk

Ing.Sanja Ristič, Bergerová 2, 18200 Praha 8 –> Neslúží ako adresa na vrátenie obuvi.

IČO: 69479950

DIČ: cz6459062137

Zapísané v živnost. řejstřiku od 03.02.2000.

Ev.č.: 310008-60195-01

Č.j.: žo/f/00/0131

Tel: +420 603 282 200

Email: info@leons.cz”

( ďalej len “predávajúci” )

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len obchodné podmienky) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.leons.sk (ďalej tiež len e shop), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 • Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), v platnom zneniu (ďalej len “NOZ”.

a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

 • Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 • Kupující, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu v, ktorom sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

 • Smluvní vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenú kupujúcim v jeho objednávke.

 • Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených NOZ je v zmysle ustanovenia § 1726 NOZ vylúčené. Predávajúci ďalej v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3) NOZ vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchylkou.Současně s takým potvrdením zašle predávajúci kupujúcemu znenie týchto obchodných podmienok.

 • Nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka tovaru a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

 • Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutej tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.

Kúpna cena a platobné podmienky

 • Cena tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny konečné (tj. Vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov)

 • Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že vyššie takéto kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovar uvedený v e-shope v čase odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

– Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanou v jeho objednávke, keď kupujúci má možnosť voľby z týchto variant:

1.Dobierkou pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2.Bankovým prevodom na účet predávajúceho: číslo účtu 252002387/0300 (IBAN: CZ3820100000002000678822) a SWIFT:FIOBCZPPXXX). Variabilný symbol je - 06001403 v mene EURO, Fio Banka, Millenium Plaza, V Celnici 10 ,110 00 Praha

- Ak zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky Vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Variabilný symbol (VS) nájdete na svojej faktúre, taktiež ako IBA a SWIFT kód, ktorý musíte zadať do platby. Po pripísaní platby na náš účet na ten istý e-mail obdržíte daňový doklad.

 1. Kreditní kartou

Dodacie podmienky

 • Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom prepravcu, ktorého kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky (Zásílkovná.cz - osobné odber alebo dobierkou, balík do ruky). Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 10 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad vrátane záručného listu. V prípade Viacpoložkové objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest.

  • Pri objednávke nemôžete užiť viac ako jednu zľavu, z možných zliav aplikujeme vždy tú najväčšiu.

-Cena za dodanie tovaru v Slovenskej republike, objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru na dobierku, ktorú je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny tovaru, činí 5,50 EUR, ibaže sa jedná o prípady, keď predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje. Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať cenu za dodanie tovaru v prípade, (i) ak súčasne hodnota objednávaného tovaru činí aspoň 150 EUR. Osobní odber 3,7 EUR.Dobierka je 1,5 eur.

V objednávke nad 150 EUR s dph je poštovné zadarmo.

– Kupující súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

 • Prodávající tovar pred jeho dodaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve.

– Ak to vyžaduje povaha tovaru alebo určuje ak takúto povinnosť výslovne príslušná kogentnou právna norma, ktoré podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takúto dokumentáciu a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Vlastnícke právo, prechod nebezpečenstva škody

 • Vlastnícke práva k tovaru, ktoré tvoria dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom (tj. Dohodnutom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).

– Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

Rozpor s kúpnou zmluvou

– Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy; inak pre účel obvyklý

 • Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti, predajcom popisované, prípadne akosť pre tento druh tovaru obvyklé.

 • Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. To neplatí, ak zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. O prípady, kedy to odporuje povahe tovaru, sa jedná hlavne u zmeny vlastností tovaru v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu či v dôsledku opotrebenia tovaru.

 • V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou je predajca povinný bez zbytočného odkladu uviesť tovaru do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka, buď opravou tovaru, alebo jeho výmenou (možno vymeniť za rovnaký druh tovaru ). Ak nie je to možné môže zákazník požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia (vyzdvihnutie na pošte, osobné odber) .Právo odstúpiť od zmluvy je zachované v prípade písomného odstúpenia od zmluvy, je teda rozhodujúcim dátumom deň odoslania, najlepšie na e-mail:info@leons.cz, alebo na adresu: Leons, Sanja Ristič, Horňatecká 1772/19, 18200 Praha 8. Právo na takéto odstúpenie od zmluvy kupujúci - spotrebiteľ nemá v prípade kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho-spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, ďalších prípadov ustanovených zákonom.

-Prodloužená lhůta pro výměnu zboží v období Vánočních svátků je do 15.1.2023. Platí pro zboží zakoupené přes eshop www.leons.cz/sk v období od 20. 11. do 24. 12. 2022.

 • Ak uplatní kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, má kupujúci právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predávajúci je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené celej finančnej čiastky najneskôr do 14 dní od odstúpenia, vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktorý od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 • Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty takéhoto tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

-Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel.Může tak učinit odesláním na adresu prodávajícího:Leons, Horňatecká 1772/19, 18200 Praha 8, a to na vlastné náklady.

 • Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

– Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty takéhoto tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

 • Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar pred odoslaním späť poistiť.

 • Právo odstoupení od smlouvy kupujícího (podnikatele)

V případě, že zboží nakupuje osoba v souvislosti s jejím podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád

 • Nákup v rámci programu Brand Benefit pro Partnery:
  Kartu Leons plus lze uplatnit pouze na nákup zboží označené jako „zdravotní obuv Leons“
  Program v podobě slevové karty vytváří přidanou hodnotu pro zaměstnance partnera, kterou si běžný spotřebitel nemůže koupit nebo získat na trhu. Zaměstnanec nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s www.leons.cz, pokud jde o dohodu, na základě které Leons.cz zaměstnancům partnera poskytuje zvýhodněný nákup zdravotní obuvi. Při nákupu v e-shopu vám může být v případě nepadnoucí obuvi, nebo při oprávněné reklamaci vrácena částka prostřednictvím náhradního poukazu, nebo výměnou za adekvátní zboží.V případě nákupu v rámci programu Brand Benefit pro partnery je výměna zpoplatněná ve výší 5 eur.

Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov

–vo zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) NOZ oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Rada predajca

Vlastnosti prírodného materiálu - prava koža

 • Nerovnomerná štruktúra povrchu usne, drobné jazvy, vrásky a mierne farebné rozdiely nie sú chybou, ba naopak sú charakteristickými znakmi tohto prírodného materiálov. Preto je useň stále tak žiadanou surovinou pre svoju módnosť a autentickosť.

 • Usen (koža) je prírodný materiál, ktorý je pórovitý, dýcha a dokáže do seba prijímať vlhkosť, pot, mastnotu, nečistoty a prach. Naopak dokáže tiež púšťať farbu, ktorou je usen tónované a to preto, že farbu nemožno úplne fixovať. Useň je pevná a pružná, avšak pri nadmernej vlhkosti alebo neúmernom ťahu tieto vlastnosti stráca a má tendenciu sa deformovať. Vyššie predstavené vlastnosti sú prirodzenými prejavy tohto materiálu.

 • Správnym používaním a ochranou môžete nežiaduce charakteristické vlastnosti usne potlačiť, a naopak náležitou starostlivosťou predĺžiť jej životnosť aj dlhotrvajúci krásny vzhľad.

 • Takmer všetky výroby internetového obchodu www.leons.sk sú vyrobené z vysoko kvalitnej usne, z lícovej vrstvy hovädzej kože.

Prevencia

  • Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru používajte výrobok len na účel, na ktorý je určený.
  • Je potreba zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. : nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 • Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru.

  • Dodržiavajte maximálna nosnosť kabeliek, obuv používajte na určenie.
  • Udržujte výrobky v čistote, pravidelne sa o ne starajte. Používajte doporučené ošetrujúce prípravky.
 • Zoznámte sa s tým, ako sa o výrobok stará a ako sa s ním zaobchádza.

 • Ak sa vyskytne vada, prestaňte výrobok používať a uplatnite reklamáciu.

 • Intenzita používanie a kvalita starostlivosti priamo ovplyvňuje životnosť výrobkov. Životnosť výrobku nemusí byť zhodná s dĺžkou záručnej doby.

Výmena tovaru

Návod, ako na výmenu obuvi

Nezabudnite vždy doložiť:

 • doklad o kúpe, ktorý ste dostali spolu so zásielkou

 • Je to nevyhnutná podmienka preto, aby sme reklamovaný tovar prijali. Ak bol paragon vystavený na viac ako jeden pár obuvi, pošlite prosím kópiu paragónu a orginál si uchovajte.

V prípade výmeny tovaru je nutné vykonať novú objednávku tovar, ktorý chcete dostať miesto pôvodného tovaru. Toto Vám zaručuje, že objednaný tovar bude rezervované práve pre Vás. V iných prípadoch neručíme za nedostupnosť tovaru. Informujte nás najlepsie na e-mail:

info@leons.cz

Objednávka “Na výmenu” nemusí byť zaplatená, ak to nevyplýva z rozdielu v cenách tovaru.

 • podmienkou pre výmenu alebo vrátenie obuvi je jej dobrý stav. Akékoľvek stopy nosenie obuvi znemožňujú výmenu alebo vrátenie (obal je súčasťou tovaru, je nutné vrátiť ho v pôvodnom stave - v inom prípade budú pripočítané náklady: 7 EUR
 • vrátenia peňazí sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu. Zákazník je povinný vrátiť tovar (aj na výmenu) v priebehu 14 dní od dátumu jeho prevzatia
 • neprijímame zásielky zasielané na naše náklady a zásielky zasielané k nám na dobierku
 • pri výmene tovaru hradíme zásielku, ktorú Vám zasielame a Vy hradíte zásielku, ktorú nám vraciate

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

Zistenie vady

 • Môže sa stať, že sa na tovar vyskytne vada. Vada sa môže prejaviť pred prvým použitím, alebo počas používania. Výskytu chýb sa nedá úplne zabrániť.

 • Pri kúpe a obdržaní výrobku www.leons.sk vykonajte následnú kontrolu, či výrobok zodpovedá Vašej objednávke. Prezrite si tovar, či nevykazuje vady estetické i funkčné, chyby materiálu, výrobné chyby (Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie, šitie, zipsy, spony, pracky).

 • Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v Kúpnej zmluve, stanovené príslušnými právnymi predpismi a normami (nariaďuje ak to kogentným ustanovením právny predpis, ktorému podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy), prípadne vlastnosti obvyklé.

–Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

-Nároky kupujúceho z vád tovaru (vr. Spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, potom najmä občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa, je kupujúcim nie spotrebiteľ, potom obchodným zákonníkom).

 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy detailne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.

 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia Dodávateľa, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebením alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, skladovania, užívania, ako aj za vady spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

 • Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. To neplatí, ak zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. O prípady, kedy to odporuje povahe tovaru, sa jedná hlavne u zmeny vlastností tovaru v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu či v dôsledku opotrebenia tovaru.

 • Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v zostávajúcich 18 mesiacoch sa rieši spôsobom uvedeným v článkoch I a II

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

-V prípade závady nás bezodkladne kontaktujte, najlepšie na emailovej adrese predávajúceho: info@leons.cz. Reklamáciu môžete tiež zaslať poštou na adresu: Leons.sk, Sanja Ristič, Horňatecká 1772/19, 18200 Praha 8.

 • Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom.

 • Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu vady.

 • Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné.Jsme oprávnené odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 46/1966 Zb. O opatreniach proti prenosným chorobám).

Čas pre uplatnenie reklamácie

Pravo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinné vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

 • Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

 • Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

 • Berte na úvahy, že predajca je povinný, podľa Reklamačného poriadku, vadný výrobok opraviť a závadu odstrániť.

I článok. Čo sú neodstrániteľné vady

Závady ovplyvňujúce funkčnosť výrobku a jeho uplatňovanie (.vady materiálu, zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie. Upínacích súčasti, vady šitie, vady na podrážke,). Tieto vady je možné reklamovať iba v prípade, že neboli spôsobené nešetrným zaobchádzaním. Vady môžu byť odstrániteľné (opraviteľné), alebo neodstrániteľné, ktoré obmedzujú funkčnosť výrobku alebo výrazne narušujú estetické požiadavky. Podľa typu vady sa postupuje pri riešení reklamácie.

 • V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. Vady estetické) a zákazník nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

II čl. Odstrániteľné vady

 • Za odstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

 • O vykonaní opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).

  • Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže zákazník požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za podobny druh tovaru). Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže zákazník žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
  • V prípade vady odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za rovnaký druh tovaru) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:

a) reklamácia nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

b) zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

Čo nemožno považovať za vady

 • Charakteristické vlastnosti usňových výrobkov (štruktúra, farebnosť)
 • Zmeny výrobku (vzhľadové i funkčné) popr. jeho súčasťou, ktoré vznikli opotrebením
 • Poškodenie nešetrným zaobchádzaním (poškodenie tovaru počas prepravy reklamujte u prepravca)
 • Vady vzniknuté používaním výrobku na iné účely alebo spôsobené nevhodnou údržbou

Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy/h4>

 • Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (uvedených v kúpnej zmluve) v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy (za účelom marketingu, ponúkanie ďalšieho tovaru, prípadné ďalšie obchodné spolupráce či ďalších zmluvných vzťahov), a to až do doby, než písomne ​​doručí predávajúcemu svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.

 • Predávajúci informácie o kupujúcich uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. O ochrane osobných, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu. Tieto údaje predávajúci neodovzdá žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti oznámenia takéto informácie, a s výnimkou prepravcov a poštových doručovateľov poverených predávajúcim dodaním tovaru; týmto budú oznámené len také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie tovaru.

 • Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej predávajúcemu odstrániť z databázy.

 • Kúpna zmluvy sú počnúc ich uzavretím archivované predávajúcim, a to aj po ich naplnení. Kúpnej zmluvy sú archivované vo forme, v ktorej boli uzatvorené.Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predávajúci, prípadne subjekt predávajúcim poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti takéhoto sprístupnenia.

Záverečná ustanovený

 • Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavření. Prodávající je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Pre konkrétne kúpnu zmluvu sú však obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia danej kúpnej zmluvy.

 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.06.2019